ACCEPT
דשנים
דשנים
חומרים כימיים

מטרת הניסוי הייתה לבחון השפעת דשנים בשחרור מבוקר על גודל
הפרי, יבול לעץ ויבול לדונם. השימוש בדשנים בשחרור מבוקר נעשה
מכיוון שהזן נטוע יחד עם זנים צבעוניים, בהם הדישון החנקני מופסק
במהלך חודש יוני על מנת לא לפגוע בקבלת צבע רצוי. בשימוש בדמ
שנים בשחרור מבוקר ניתן לתגבר בדישון חנקני רק את עצי ה׳גרני
סמיט׳ מבלי לפגוע בשאר הזנים ולאפשר את המשך התפתחות הפמ
רי, שיפור הגודל וצבעו הירוק. להמשך קריאה...